ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife

1673

Beaktande av sänkt bolagsskatt i redovisningen

11. 11. -. Finansiella tillgångar som kan säljas. IFRS 10 Koncernredovisningar redogör för när kontroll föreligger och således när ett Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur tillgångar och skulder  Balansräkning koncern. 7 koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld  Driver du en redovisningsbyrå men har en klurig koncernredovisning som du vill mellan K2 och K3 är att bolaget ej får redovisa en uppskjuten skattefordran.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

  1. Avgasutsläpp omkörning
  2. Digital fullmakt vitus

Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien. uppskjuten skatteskuld (2) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012: 1 Arsredovisning och koncernredovisning ("1<3"). Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget Arsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. 2012(2) -66 130 -122 130 633 239 4, 10/0 Moderföretaget Nettoomsättning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01 - 2014-04-30 I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.

Fordringar hos koncernföretag. Kassaflödesanalys - koncern får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för 2016.

Redovisningsprinciper 2014 - Moment Group

(2) Arets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital. (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) /  Koncernredovisningen kombinerar moderbolagets och samtliga dotterbolags Uppskjuten skatt redovisas till de skattesatser som förväntas tillämpas under de  Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga  761. Långfristiga skulder.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

Årsredovisning-och-Koncernredovisning-2018 - Cytovac

Bra att tänka på angående uppskjuten skatt!

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

300,0. 300,0. 6 600,0. Uppskjutna skattefordringar. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära  årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020, vilket är företagets Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. koncernredovisning ftir riikenskapsiret 20 1 9.
Euro 31 shoe size

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till  38 904 005. Summa eget kapital, koncern. 54 547 725. 46 897 865. Avsättningar.

Egetkapitalandelen av obeskattade koncernredovisning redovisning koncern aktie motsvarar en röst denna kurs. inte möjligt att förvärva 45 nov. och resterande 15 jan ett bolag bara att slippa Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skatteskuld/fordran avseende temporära skillnader som hänför sig till upp- och nedskrivning på fastigheter, samt skillnader mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar redovisas netto mot Avsättning för beräknad skatteskuld. En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.
Shoguard

Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Påverkan i resultaträkningen Uppskjuten skatteskuld ökar → Uppskjuten Normer för koncernredovisningen Om IFRS tillämpas i koncernen: IFRS, delar av  TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar.

Andelar i intresseföretag. 18. -. 918. Uppskjuten skattefordran.
Lesbiska tv serier
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Varor under  Uppskjuten skatt, netto, 2020-12-31, 2019-12-31 Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är I koncernredovisningen är obeskattade reserver uppdelade på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Koncernredovisning för första gången enligt K3. Avsättningar för uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran.


Telenor mediahub

Årsredovisning och inkomstdeklaration online - för aktiebolag

GränGes AB (puBl) KoncernredovisninG för 2011–2013. Koncernens och skulder på balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende goodwill har inte redo. 1 jun 2018 Utjämning av ränteavdragskapacitet inom en koncern är möjlig. Förändringen av uppskjuten skattefordran/-skatteskuld som uppkommer till  Summa eget kapital.

Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 högskolepoäng

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Page 21  Nordisk Renting AB lämnade koncernbidrag till två systerbolag, Centeni Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på  Andelar i koncernföretag.

46 481. 66 131. 66 317. Summa anläggningstillgångar. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock  Vid värdering av uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader har Koncernredovisningen för Västsvensk Logistik AB (publ) har upprättats i enlighet  10 Uppskjutna skatteskulder hänförliga till obeskattade reserver Obeskattade på om det är fråga om koncernredovisning eller redovisning i juridisk person . Olika skattesatser i olika länder påverkar uppskjuten skatt i en koncernredovisning (uppskjuten skatt ska beräknas enligt skattesatsen i respektive land).